28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 4
ވަގު ޓިކެޓާ ހެދި އުމްރާއަށް ނުދެވެނު މީހުން ފުރައިފި

އަސްކޮއި ހައްޖު، އުމްރާ ގްރޫޕުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާ އަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް، އެ މީހުންގެ ޓިކެޓްތަކުގައި މައްސަލަ ޖެހިގެން އެ ދުވަހު ނުފުރުނު 50 މީހުން މިއަދު އުމްރާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 5
އެންމެނަށް ވެސް ފުރޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު: އަސްކޮއި

އަސްކޮއި ހައްޖު، އުމްރާ ގްރޫޕުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާ އަށް ދާން ފައިސާ ދެއްކި ގިނަ ބައެއްގެ ނަމުގައި ވަގު ޓިކެޓްތަކެއް ވިއްކާފައި ވިޔަސް އެ އެންމެންނަށް ވެސް ފުރޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު...

November 27, 2018 7
އުމްރާއާ ގުޅޭ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު މަކަރެއް

މުހައްމަދު މުބާރަކް، 48، މި ނޮވެމްބަރު މަހު އުމްރާއަށް ދާން ހިތުލައިގެން ތައްޔާރުވާން ފެށީ މީގެ ހަ މަސް ކުރިންނެވެ. ނުވަ ދަރިންނަށް ހަރަދު ކުރަމުން އަދި ގޭގެ ކުލި ދައްކަމުން ފައިސާ...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 17
ވަގު ޓިކެޓްގެ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަސްކޮއި ހައްޖު އުމްރާ ގުރޫޕްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާ އަށް ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ދޫކުރި ވަގު ޓިކެޓްތަކުގެ މައްސަލައިގައި މިއަދު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުން އެ މައްސަލަ...

November 26, 2018 6
1.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވަގު ޓިކެޓުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އަސްކޮއި ހައްޖު، އުމްރާގެ ހަވާލުގައި އުމްރާ އަށް ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ 150 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވިއްކި 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވަގު ޓިކެޓުތަކުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 25
ވަގު ޓިކެޓުގެ ސަބަބުން 50 މީހުންގެ ފުރުން ކެންސަލް

އަސްކޮއި ހައްޖު، އުމްރާ ގްރޫޕާ ގުޅިގެން އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ފުރަން އުޅުނު 50 މީހަކަށް ވަގު ޓިކެޓުތަކެއް ދީފައި ވާތީ މިއަދު ފުރުން ކެންސަލް ވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 17
ސައުދީގެ އިސް ބޭފުޅުން އިބޫއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިހާރު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން އިބޫއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 21
އިބޫ، އުމްރާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިއަދު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 14
އިބޫ މާދަމާ އުމްރާ އަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މާދަމާ އުމްރާ އަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 1
އުމްރާއަށް ގެންދަން ބޭންކްގެރެންޓީ ހުށަހެޅުން އުވާލައިފި

ރާއްޖެއިން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ބޭންކް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ކުރިން އޮތްއޮތުން އުވާލައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 4
ޖަމިއްޔަތުލްޚައިރުން ހައްޖު ފޮތާއި ދުއާ ކާޑު ހިލޭ ދެނީ

ހައްޖާ ބެހޭ ފޮތަކާއި ދުއާ ކާޑު ސެޓެއް ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް މި އަހަރު ވެސް ހިލޭ ދޭނެ ކަމަށް "ޖަމިއްޔަތުލް ޚައިރު"ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 2
ހަ މީހަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ގުރުއަތުން ހޮވޭ ހަ މީހަކަށް އުމްރާ ދަތުރު ލިބޭ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އަލް މުދިޝް އިން ފަށައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 1
އިންޑޮނީޝިއާގެ ދެމަފިރިން ބައިސްކަލެއްގައި މައްކާ އަށް

މައްކާ (ފެބްރުއަރީ 16) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ދެމަފިރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބައިސްކަލެއްގައި މައްކާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 5
ހުއްދަ ނެތް ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކަން އެދެފި

މި އަހަރު އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެދެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 1
އުމްރާއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ 16 ކުންފުންޏަކަށް

ރާއްޖެއިން މި އަހަރު އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއެކު 15 ކުންފުންޏަކަށް ދީފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 25
އުމްރާއަށް ގެންދިއުމުގެ އުސޫލުގެ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަލަށް އެކުލަވައިލި އުސޫލަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އޮތް އުސޫލެއް ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 8
އަގްސާއަށް ނުދާން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ތިން ހަރަމް އުމުރާގައި، ފަލަސްތީނުގެ މަސްޖިލް އަގްސާއަށް ނުދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 11
އަގްސާ މިސްކިތަށް މިވަގުތު ޒިޔާރަތް ނުކުރަން އެދިއްޖެ

މަސްޖިދުލް އަގްސާ ހުންނަ ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލްގެ ވެރިރަށް ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބަލައިގަތުމާއެކު، ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެފައިވާތީ، ދިވެހިންގެ އުމްރާ ދަތުރުތަކުގައި މަސްޖިދުލް އަގްސާ އަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 4
އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖެއިން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 2
ރޯދަ މަހު އުމްރާއަށް ގެންދާ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އުމްރާ އަށް ގެންދާ އަގު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 21
އުމްރާ ގްރޫޕުތަކުން މަހަކު 2،000ރ. ގެ ފީއެއް

ރާއްޖެއިން އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދާ ގުރޫޕްތަކުން ސަރުކާރަށް މަހަކު 2000ރ. އެއް ފީއެއް ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 7
މުސާފިރީން: އުމްރާއަށް ގެންދިއުމުގެ އެންމެ ކުރީގައި

ހައްޖަށް ނުވަތަ އުމްރާ އަކަށް ދިއުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމަކު ވެސް ކުރާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އުންމީދެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު މިކަމުގެ އަގުތައް މިވަނީ ހައްދު ފަހަނަ އަޅައިގެން ގޮސް، ބޮޑު...

October 29, 2017 2
އެހެން އެއާލައިންތަކަށް ވެސް ހައްޖު/ އުމްރާ ވިސާ ދެނީ

ހައްޖަށާއި އުމްރާ އަށް ދިއުމަށް ހަމައެކަނި ސައުދީ އެއާލައިނުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ވިސާ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު، އެހެން އެއާލައިންތަކުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް...