25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 17
ހައްޖާއި އުމްރާގެ ވިސާ ދޫކުރާނީ ސައުދިއާއަށް އެކަނި

ހައްޖަށާއި އުމްރާއަށް ދިއުމަށް ރާއްޖެއިން ވިސާ ދޭނީ ހަމައެކަނި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސައުދިއާ އިން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017
ޙައްޖުގެ ތެރެއިން ވެސް ތަޤުވާ ހާސިލު ކުރެވެންވާނެ

އިސްލާމް ދީނުގެ ހުރިހާ އަޅުކަމަކުން ވެސް ހާސިލު ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ އަމާޒަކީ ތަގުވާވެރިކަން އިތުރު ކުރުމެވެ. މިގޮތުން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ތެރެއިން މިކަން ހާސިލު ކުރާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ ތަލްބިޔާ ކިޔުމާއި، ޠަވާފުކުރުމާއި، ސަޢުޔުކުރުމާއި، ޢަރަފާތުގައި ހުރުން ފަދަ ޙައްޖުގެ ރުކުންތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި ސުންނަތްތައް...

16 ޖޫން

June 16, 2017
ރޯދަމަހު މިހާތަނަށް 5.7 މިލިއަން މީހުން އުމްރާކޮށްފި

މައްކާ (ޖޫން 16) - މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ފެށުނު ފަހުން މިހާތަނަށް 5.7 މިލިއަން މީހުން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޕާސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 3
ހައްޖުވެރިންގެ ސިއްހީ ކަންކަން ބެލުން އައިޖީއެމްއެޗަށް

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް ދާ މީހުންގެ ސިއްހީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން އައިޖީއެމްއެޗާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 6
ހައްޖު ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް "ފަހެލި" ނަމުގައި އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 4
ތިން ހަރަމަށް ކުރާ އުމްރާ ދަތުރަށް ހުޅުވާލައިފި

ތިން ހަރަމަށް ކުރާ ހާއްސަ އުމްރާ ދަތުރުގެ ފުރުސަތު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016
އަސްކޮއި ގްރޫޕުގެ މީހުންނަށް ވިސާ ހަމަޖެހިއްޖެ

ވިސާ ނުޖެހިގެން، އުމްރާ އަށް ނުފުރުނު އަސްކޮއި ގްރޫޕުގެ މީހުންގެ ވިސާގެ ކަންކަން މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި މާދަމާ ހެނދުނު އެމީހުން ފުރާނެ ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 5
ޒަމްޒަމް ގުރޫޕުގެ 199 މީހަކު ފުރައިފި

ޒަމްޒަމް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓްރެވެލްގެ ހަވާލުގައި ދެ ހަރަމްގެ އުމްރާ އަށް ދާ މީހުންގެ ވިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެހި، އޭގެ ތެރެއިން 199 މީހަކު މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 11
އަސްކޮއިގެ 38 މީހަކަށް ވިސާ ހަމަނުޖެހިގެން ނުފުރުނު

އަސްކޮއި ގްރޫޕްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާ އަށް ދިއުމަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބަޔަކު، އެއާޕޯޓަށް ފުރަން ދިޔައިރު ވެސް ވިސާ ހަމަނުޖެހިގެން ފުރުން ކެންސަލްވެއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 22
ވިސާ ހަމަޖެހިއްޖެ، ބޯޓު ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް ފުރާނެ

ޒަމްޒަމް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓްރެވެލްގެ ހަވާލުގައި މިއަދު ހެނދުނު އުމްރާ އަށް ފުރަން ޖެހޭ މީހުންގެ ވިސާ މިހާރު ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށާއި މަތިންދާބޯޓެއް ޗާޓަރު ކުރުމުގެ ކަންކަން...

December 02, 2016 22
ޒަމްޒަމް ގުރޫޕުގެ މީހުންނަށް އުމްރާ އަށް ނުފުރިފައި

ޒަމްޒަމް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓްރެވެލްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާ އަށް މިއަދު ހެނދުނު ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގިނަ ބަޔަކަށް ވިސާ ނުލިބިގެން ފުރޭ ގޮތް ނުވެ، ބޮޑު ނުތަނަވަސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 19
އެސްބީޓީ ބާގިރަށް އިތުރު ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

އުމްރާ އަށް ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު އުމްރާ އަށް ގެންގޮސްނުދީ އަދި އެ ފައިިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލައިގައި އެސްބީޓީ ޖަމާއަތުގެ ވެރިޔާ އަބްދުﷲ ބާގިރު ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 6
ދެ ދުވަހަށް ފަހު، މަނާސިކް ގުރޫޕު އުމުރާ އަށް

އަލްމަނާސިކް ގުރޫޕުގެ ހަވާލުގައި އުމުރާ އަށް ފުރަން ދިޔަ 46 ދިވެއްސަކު، ދެ ދުވަސް މަތިން އެތައް ގަޑިއިރަކު އެއާޕޯޓުގައި ތާށިވެ ތިބުމަށް ފަހު ރޭ އެންމެ ފަހުން ފުރައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 24
އުމުރާއަށް ދާ ދިވެހިންތަކެއް އެއާޕޯޓުގައި ތާށިވެފައި

އަލްމަނާސިކް ގުރޫޕުގެ ހަވާލުގައި އުމުރާ އަށް ފުރަން ދިޔަ 46 ދިވެއްސަކު ނުފުރި އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއޭ) ގައި ތާށިވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 1
ކުރު އުމުރާގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ މާޗްގައި އޮންނަ ކުރު އުމުރާގެ ދަތުރުގެ އަގު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ހެޔޮކޮށް، ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 10
ވިސާ ފީ އަށް ބަދަލުތަކެއް، ހައްޖުގެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ

ހައްޖާއި އުމުރާ އަށް ދާ މީހުންގެ ވިސާ ފީ އަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ގެނައި ބަދަލުތަކާ އެކު ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 7
ތިން ހަރަމަށްކުރާ އުމްރާ ދަތުރެއް ތައާރަފްކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ތިން ހަރަމަށް ކުރާ ހާއްސަ އުމްރާ ދަތުރެއްގެ ޕެކޭޖެއް މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 4
ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އުމުރާ ދަތުރުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރާ އުމްރާ ދަތުރުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، އަންނަ އަހަރުގެ އުމްރާ ދަތުރުތަކަށް އާ ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 17
އުމްރާ އަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު ނަމާދުގައި މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން އުމްރާ އަށް ދިޔަ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ނަމާދުގައި އިންދައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 12
އުމްރާ އަށް ގޮސް އުޅުނު ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ދިވެއްސަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 2
ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ހައްޖަށް ފައިސާ ދެއްކޭގޮތް ހަދައިފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށާއި އުމްރާ އަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް، އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ ބްރާންޗުތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.